English version Polska wersja
Our team
Iwona Ornowska (ceo)
phone +4891 4234097
e-mail: iornowska@baltimex.pl
Paweł Osowski (senior personnel adviser)
phone +48 91 4320285
e-mail: posowski@baltimex.pl
Anna Buczyńska (junior personnel adviser)
phone + 48 91 422 02 93
e-mail: abuczynska@baltimex.pl