English version Polska wersja
Our team
Iwona Ornowska (ceo)
phone +48 91 423 40 99
e-mail: iornowska@baltimex.pl
Paweł Osowski (senior personnel adviser)
phone +48 91 422 11 30
e-mail: posowski@baltimex.pl
Anna Buczyńska (personnel adviser)
phone +48 91 423 40 99
e-mail: abuczynska@baltimex.pl